Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

Disclaimer

In deze Disclaimer wordt verstaan onder:

A. iFORi: iFORi BVBA, met vestiging te Victor Braeckmanlaan 107, 9040 Gent en met ondernemingsnummer 0472.073.759.

B. Website: de website van iFORi, www.ifori.be en afgeleiden.

1. Algemene informatie over de Website

De raadpleging of het gebruik van de Website houdt de volledige kennisname en aanvaarding in van de Disclaimer. Indien u verdergaat met het raadplegen van de Website, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard en deze strikt zal naleven.

De informatie die op de Website wordt gepubliceerd, is van algemene en informatieve aard en wordt niet gepubliceerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden. De informatie is evenmin noodzakelijk volledig of up-to-date en omvat geen individuele juridische raadgevingen noch professionele aanbevelingen.

De inhoud van de Website (daarbij inbegrepen de hyperlinks naar andere websites) kan op elk ogenblik worden aangepast, gewijzigd of vervolledigd zonder enige verwittiging of mededeling.

2. Intellectuele eigendomsrechten

Het woord iFORi® en het gebruikte logo(fig), zijn geregistreerde merken iFORi BVBA met merkregistratienummers 014793285, 0744380 & 744613.

De Website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software, databases, de maatschappelijke naam van iFORi en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan iFORi. U verbindt zich er uitdrukkelijk toe de intellectuele eigendomsrechten van iFORi en/of van derden integraal te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze Website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van iFORi.

iFORi behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen die zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

3. Hyperlinks

De creatie van hyperlinks naar de Website dient voorafgaandelijk aan iFORi te worden meegedeeld. De hyperlink mag enkel verwijzen naar de homepage van de Website, dat in een nieuw tabblad van de webbrowser wordt geopend.  Deep linking is verboden.

De Website kan eveneens hyperlinks bevatten naar andere websites. iFORi kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, de veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst.

Het plaatsen van hyperlinks naar één of meerdere andere websites betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnerschip of toetreding met de inrichtingen die deze websites beheren noch van goedkeuring van de inhoud van deze websites. De hyperlinks zijn uitsluitend ter informatie aangebracht. iFORI controleert (de inhoud van) deze andere websites niet.

Zodra iFORi met zekerheid kennis heeft van eventuele illegale inhoud op een website waarnaar een hyperlink op de Website verwijst, of indien de inhoud niet met het beoogde doel van iFORi overeenstemt, zal iFORi de hyperlink naar deze website verwijderen. iFORi kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het plaatsten van de hyperlink naar de desbetreffende website.

4. Aansprakelijkheid

iFORi kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op de Website. iFORi staat niet in voor de juistheid en geldigheid van de informatie die beschikbaar is op haar website. Deze informatie kan niet worden aanzien als juridisch advies, ongeacht de vorm waarin ze wordt weergegeven. Geuite opinies behoren louter toe aan de auteur van de desbetreffende informatie en vertegenwoordigen daarom niet noodzakelijk de opinie van iFORI. Door de Website te bezoeken, doet u afstand van elke klacht tegen of ieder verhaal op iFORi betreffende het gebruik van gegevens en informatie die op de Website ter beschikking worden gesteld.

Door de Website te bezoeken aanvaardt u om alle risico's verbonden aan het gebruik van de Website op zich te nemen. Zo draagt u zelf het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens wanneer deze schade te wijten is aan een virus dat door de Website zou zijn doorgegeven of geactiveerd. iFORi kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

U erkent verder het recht van iFORi om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden of het hebben van daadwerkelijke kennis van dergelijke inbreuk, etc.

5. Veiligheid van de Website

iFORi zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de veiligheid van de Website te waarborgen, zoals veiligheidsonderzoeken, technieken van codering, beveiligde omgevingen en alle maatregelen en procedures die redelijk zijn volgens de stand van zaken in de materie. In geval van een aanval op de Website, informaticacriminaliteit of elke andere niet-toegelaten poging om toegang te krijgen tot een deel of het geheel van de Website, zal iFORi alle wettelijke middelen gebruiken die haar ter beschikking staan om de integriteit van haar Website te beschermen en dit met medewerking van de bevoegde autoriteiten.

6. Wijzigingen aan de Website en/of de gebruiksvoorwaarden

iFORi behoudt zich het recht voor om de Website en de informatie op de Website, zonder voorafgaande mededeling, op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Daarnaast heeft iFORi het recht om de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen.

Het is uw verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van de meest recente Gebruiksvoorwaarden. Na elke wijziging aan deze Gebruiksvoorwaarden zal onderaan de pagina op de Website de datum worden bijgewerkt. Indien u na deze wijziging de Website blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

iFORi wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de Gebruiksvoorwaarden.

7. Toepasselijk recht

Door de Website te bezoeken en daardoor deze Gebruiksvoorwaarden en de daarin opgenomen voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden, stemt u ermee in dat elke betwisting of vordering met betrekking tot de Website of elk gegeven dat hierin vermeld staat, door het Belgisch recht wordt beheerst en onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België) valt.